Sixth Sense & Beyond with The Stone Lady, Terry Milton